W ramach outsourcingu kadrowego naszym Klientom proponujemy:

  • przygotowywanie dokumentacji kadrowej związanej z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy (umowy o pracę, porozumienia zmieniające, świadectwa pracy),
  • zbudowanie bazy danych pracowników,
  • zakładanie oraz bieżącą aktualizację teczek personalnych,
  • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowujących,
  • prowadzenie zestawień nieobecności pracowników, w tym urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, zwolnień lekarskich i innych nieobecności wynikających z odrębnych przepisów,
  • doradztwo w zakresie najkorzystniejszej formy zatrudnienia pracowników,
  • doradztwo w zakresie zgodnego z obowiązującymi przepisami rozwiązania stosunku pracy,
  • rozliczenie czasu pracy pracowników,
  • monitoring ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP,
  • sporządzanie raportów i zestawień kadrowych na życzenie Klienta.

ISM ConsultingIlona Bajor